Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 10 2012

kalislaw
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viacomehere comehere
kalislaw
rycerz w dzisiejszych czasach konia może sobie co najwyżej zwalić.
— witaj XXI wieku !
Reposted fromthesmajl thesmajl viacomehere comehere
kalislaw
9409 15bd
Reposted frommexicomagico mexicomagico viacomehere comehere
kalislaw
kalislaw
1288 ec85
true
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viacomehere comehere
kalislaw
kalislaw
3075 34fd
Reposted fromretaliate retaliate viacomehere comehere
kalislaw
kalislaw
Rysujesz mi uśmiech na ustach, swoją obecnością...
— znalezione
Reposted frommonsoon monsoon viacomehere comehere
kalislaw
3988 a7a0
Reposted fromproof proof viacomehere comehere
kalislaw
kalislaw
kiedyś Ci powiem jak boli twoja nieobecność.
— fb
Reposted fromoceanstrat oceanstrat viacomehere comehere
kalislaw
S: - Ał! Coś ty! A to za co?!
R: - Nie ma znaczenia, to już przeszłość!
S: - Ale boli nadal...
R: - O tak, przeszłość często boli. Można od niej uciekać, lub też... wyciągnąć z niej jakieś wnioski.
— Król lew
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viacomehere comehere
kalislaw
kalislaw
Nie żywię do Ciebie żadnych uczuć. One już dawno padły martwe z głodu.
— dachila
Reposted fromnezavisan nezavisan viacomehere comehere
kalislaw
Ze spaniem jak z seksem - nigdy nie masz go tyle, ile chcesz...
— facebóg
Reposted fromPorcelanowa Porcelanowa viacomehere comehere
kalislaw
Reposted fromkasiakiwi kasiakiwi viacomehere comehere
kalislaw
9675 e876
Reposted fromsail sail viacomehere comehere
kalislaw
9381 d69e 500
Reposted fromsail sail viacomehere comehere
kalislaw
Największą motywacją do życia, jest świadomość, że gdzieś tam jest ktoś, kto widzi w Tobie więcej niż Ty sam w sobie widzisz.
Reposted frommefir mefir viacomehere comehere
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl